Davlumbaz Söndürme Sistemleri
Otomatik/Manuel indirekt algılama ve aktivasyon kontrolleri ile 24 saat koruma sağlanır. Sisteme özel manuel aktivasyon veya otomatik aktivasyon sistemi ile, yangının başlaması ile birlikte sistem aktive edilir. Basınçlı çelik tüpler, yangın durumunda söndürücüyü boşaltmak için her an hazırdır. Söndürücü madde silindirinde ki basınç göstergesi, sistem durumunun görsel olarak takibine olanak verir. Monte edilmiş ve %100 test edilmiş bir kontrol başlığı, giriş ve çıkış fonksiyonlarının güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Koruyucu krom nozul kapakları, kirlenmeye, söndürücü maddenin düzgün boşalmasını engelleyecek yağ tıkanmalarına karşı nozulu korur. Söndürücü maddenin boşalmasından önce nozul kapakları çıkar ve akışa engel olmaz. Kitchen Knight® II sistemi, ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde, 1.6 Gal, 3.0 Gal, 4.6 Gal kapasitelerde sunulmaktadır. Sistemin dizaynında, mutfakta yapılacak olası değişiklikler ve genişlemeler dikkate alınmaktadır.


Otomatik/Manuel Mutfak Davlumbazı Yangın Söndürme Sistemi


Standart ve Onaylar: NFPA 17A, UL 300, CE, LPCB


Otomatik/Manuel Diafram Valfli Mutfak Davlumbazı Yangın Söndürme Sistemi


Söndürücü Tüpü


Potasyum karbonat K2CO3 söndürme solüsyonu


Söndürme Ekipmanı


Diafram Valfi M 30x1.5mm


Manometre, Ø23 0÷28 Bar M10x1mm


Rejit (sert) hortum bağlantı valfi, G 3/8" Çıkış Braketi


Tüp Montaj Askılığı


Yangını Algılama


Rejit (sert) hortum 4x6mm, Algılama: 130-140°C


Nozullar


G 3/8", MS 58, koruyucu başlık, paslanmaz süzgeç


Panel bağlantısı, M 20x1.5mm, Manometre, Ø23 0÷28 Bar M10x1mm, Rejit (sert) hortum bağlama valfi, Eminyet pimi, mühür, boşaltma butonu.


Onaylar: UL 300 - Fire Extinguishing Systems for Protection of Restaurant Cooking Areas, NFPA 96 - Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations, CE – Compliant


1,6 Gal / 6 Lt (1-5 Akış)


2,5 Gal / 10 Lt (5-7 Akış)


3,0 Gal / 12 Lt (7-10 Akış)


4,0 Gal / 15 Lt (10-12 Akış)


4,6 Gal / 18 Lt (12-15 Akış)


6,0 Gal / 22 Lt (15-20 Akış)


1- Potasyum karbonat K2CO3 söndürme solüsyonu


2- Otomatik/Manuel algılama ve aktivasyon kontrolleri ile 24 saat koruma sağlanır.


3- Sisteme özel manuel veya 130°- 140°C'de rijit kırmızı hortum ile birlikte sistem aktive edilir.


4- Silindirdeki basınç göstergesi, sistem durumunun görsel takibine olanak verir.


5- Basınçlı çelik tüpler, yangın durumunda söndürücüyü boşaltmak için hazırdır.


6- Koruyucu nozul kapakları, kirlenmeye, söndürücü maddenin düzgün boşalmasını engelleyecek yağ tıkanmalarına karşı nozulu korur.


Karar Sayısı : 2007/12937


Ekli "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.


BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar


Mutfaklar ve çay ocakları


MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.


(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâlinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.


(3) Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.


(4) LPG kullanılan mutfaklarda, LPG tüpleri bodrum katta bulundurulamaz. LPG kullanılan mutfakların bodrum katta olması hâlinde; gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve gaz akışını kesen, otomatik emniyet vanası veya ani kapama vanası gibi bir emniyet vanasının ve havalandırmanın bulunması gerekir.


(5) Mutfaklarda doğalgaz kullanılması hâlinde, 112 nci maddede belirtilen esaslara uyulması şarttır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Denetim


MADDE 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:

a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.


b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.


ONBİRİNCİ KISIM


Son Hükümler


Yönetmeliğe aykırılık hâlleri


MADDE 168- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.


(2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.


Restaurantlar,cafeler,mutfaklar,yemek (catering) firmaları artık yangına karşı daha da güvenli.


DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ için lütfen firmamızdan detaylı bilgi alınız.En iyi fiyat garantisini sizlere sunmaktayız.